Απόσταξη κρίσης: Από 6 έως 12 Ιουλίου οι αιτήσεις – Ποιοι είναι Δικαιούχοι

Απόσταξη κρίσης: Από 6 έως 12 Ιουλίου οι αιτήσεις - Ποιοι είναι Δικαιούχοι

Απόσταξη κρίσης: Από 6 έως 12 Ιουλίου οι αιτήσεις – Ποιοι είναι Δικαιούχοι

Απόσταξη κρίσης: Από 6 έως 12 Ιουλίου οι αιτήσεις – Ποιοι είναι Δικαιούχοι: Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου οι παραγωγοί οίνου θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με την οποία θα δηλώνουν την ποσότητα οίνου που θέλουν ν’ αποστάξουν. Οι ενδιαφερόμενοι, για ένταξη στο πρόγραμμα, οινοπαραγωγοί υποβάλλουν υποχρεωτικά πριν την υποβολή της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα, στην ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. δήλωση αποθεμάτων, επιλέγοντας στις ενέργειες την «απόσταξη». Δηλώνουν τα αποθέματα μόνο της παραγωγής τους, τα οποία κατείχαν έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, στις αποθήκες τους.

Στη συνέχεια υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, για ένταξη στο πρόγραμμα, ηλεκτρονικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Η αίτηση είναι αποδεκτή μόνο όταν έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και όταν αυτή συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οριστική απόρριψη της αίτησης προβλέπεται στην περίπτωση μη ορθής επισύναψης των δικαιολογητικών.

Υποβολή ανά Α.Φ.Μ

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ανά Α.Φ.Μ. φυσικού ή νομικού προσώπου, μόνο μία αίτηση ένταξης και η αίτηση ένταξης αυτή αφορά μία ή/και περισσότερες κατηγορίες οίνου και ανταποκρίνεται σε ένα ή/και περισσότερα συμφωνητικά ή/και δηλώσεις απόσταξης οίνων.

Προβλέπεται επίσης ότι με την υποβολή της αίτησης ένταξης, ο αιτών, συναινεί οριστικά στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του σύμφωνα με το άρθρο 111 του Κανονισμού (EE) αριθ. 1306/2013 καθώς και στην επεξεργασία τους από τις αρχές ελέγχου.

Επιλεξιμότητα αιτήσεων

Σύμφωνα με πηγές του Iterranews η επιλεξιμότητα των αιτήσεων εξετάζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. ότι ο προς απόσταξη οίνος έχει παραχθεί νόμιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Καν (ΕΕ) 1308/2013, βρίσκεται στην κατοχή του παραγωγού από την παραγωγή του αδιάκοπα.

2. Ότι έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής και αποθεμάτων τις δύο τελευταίες αμπελοοινικές περιόδους και είναι ορθές, πλήρεις και ακριβείς.

3. Ότι τηρούνται τακτικά τα βιβλία εισερχομένων εξερχομένων και αποθεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 2 του Καν (ΕΕ) 1308/2013.

4. ότι έχει υπογραφεί νόμιμα το συμφωνητικό απόσταξης οίνων της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας,

5. ότι έχει συμπληρωθεί με τη δέουσα προσοχή το έντυπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης από τον χώρο αποθήκευσης του οίνου μέχρι τον χώρο των εγκαταστάσεων του οινοπνευματοποιείου Β΄ κατηγορίας σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο συμφωνητικό απόσταξης.

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους αιτούντες στους περιορισμούς επιλεξιμότητας.

Μη επιλέξιμες αιτήσεις

Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που αφορούν σε εν δυνάμει δικαιούχους που δεν κατέχουν δηλώσεις συγκομιδής, παραγωγής, δηλώσεις αποθεμάτων, τήρηση βιβλίων αποθεμάτων.

Εξαιρούνται την επιδότησης επίσης όσοι παραγωγοί οίνου έχουν στην κατοχή τους παράνομες φυτεύσεις.

Οι νέες επιχειρήσεις που θα συσταθούν με σκοπό την απόσταξη οίνου. Η ένταξη νομικών προσώπων τα οποία δεν έχουν συσταθεί έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και φυσικών προσώπων τα οποία δεν έχουν καταθέσει έναρξη επιτηδεύματος ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Σε καμία περίπτωση δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για ήδη αποταγμένες ποσότητες οίνου.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα του μέτρου έχουν προβλεφθεί κριτήρια προτεραιότητας τα οποία αναλύονται στους παρακάτω πίνακες ανά κατηγορία κριτηρίων.

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Συντελεστής Συμμόρφωσης
     ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ

(ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ  2019)

1 Παραγωγή έως και 200 hl 20
2 Παραγωγή από 200,0-500 hl 40
3 Παραγωγή από 500,0-5000 hl 60
4 Παραγωγή από 5000,0-10.000 hl 80
5 Παραγωγή >10.000 hl 100

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Συντελεστής Συμμόρφωσης
  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΟΙΝΟΥ

(Δ.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020)

1 Αποθέματα από 50-150 hl 40
2 Αποθέματα από 150,0-500 hl 60
3 Αποθέματα από 500,0-1000 hl 80
4 Αποθέματα > 1000,0 hl 100

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Συντελεστής Συμμόρφωσης
  Ποσοστό οίνου προς απόσταξη επί των αποθεμάτων %
1      0-10 20
2 10,0-20 40
3 20,0-30 60
4 30,0-40 80
5 40,0-50 100

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται παράδειγμα του τρόπου υπολογισμού της συνολικής βαθμολογίας κατάταξης που θα λαμβάνει μία αίτηση:

Αρ. Αίτησης Κριτήρια προτεραιότητας Συντελεστής Συμμόρφωσης
001 Κριτήριο Α

Παραγωγή από 500,0 – 5000 hl

60
Κριτήριο Β

Αποθέματα από 500,0 – 1000 hl

80
Κριτήριο Γ

Ποσοστό οίνου προς απόσταξη επί των αποθεμάτων 15%

40
  ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Α+Β+Γ) 180

Στην περίπτωση που οι επιλέξιμες αιτήσεις για απόσταξη οίνου αντιστοιχούν σε ύψος προϋπολογισμού μικρότερο από τον διαθέσιμο, τότε εγκρίνονται όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις.

Σημαντικό για την ορθή λειτουργία και την αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών διαδικασιών είναι ότι κατά τη διαδικασία διενέργειας του ελέγχου της αίτησης, παρέχεται η δυνατότητα να διορθωθούν προφανή λάθη με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως επίσης και να αναζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ποσό βοήθειας

Τα ποσά μεταβάλλονται ανάλογα με την κατηγορία οίνου προς απόσταξη και υπολογίζονται σύμφωνα με την τιμή μονάδος αλκοολικού τίτλου % vol/hl/€

Κατηγορία οίνου:

Οίνος χωρίς Γ.Ε

Τ.Μ Αλκοολικού τίτλου
Λευκός 4
Ερυθρός 4,2
Οίνος χωρίς Γεωγραφική Ένδειξη

ΛΕΥΚΟΣ – ΕΡΥΘΡΟΣ

Αλκοολικός τίτλος %vol Τιμή μονάδος αλκοολικού τίτλου %vol/hl € Τιμή αλκοολικού τίτλου %vol/hl €
Λευκός
10 4 40
11 4 44
12 4 48
13 4 52
Ερυθρός
10 4,2 42
11 4,2 46,2
12 4,2 50,4
13 4,2 54,6
Κατηγορία οίνου Λευκός Οίνος

Τιμή μονάδος/hl €

Ερυθρός/Ερυθρωπός

Τιμή μονάδος/hl €

Οίνος ΠΓΕ 57 59

 

Κατηγορία οίνου Λευκός Οίνος και Ερυθρός

Τιμή μονάδος/hl €

Οίνος ΠΟΠ 75
Γλυκύς Οίνος 110

 

Απόσταση από οινοπνευματοποιείο (km) Τιμή μονάδος/hl €
0-200 2
200-500 3
>500 4
Νησιά 6

Διαβάστε επίσης: Απόσταξη κρίσης και Πράσινος Τρύγος προς εφαρμογή

Υπουργική απόφαση της πρώιμης συγκομιδής